Projekt Inteligentny Rozwój POIR.03.04.00-10-0097/20-00

CEL FINANSOWANIA: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 77 283,48 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 77 283,48 zł